תגית: חקיקה

תיקון לחוק ההתיישנות

תיקון לחוק ההתיישנות: ביום 3.8.2015 פורסם תיקון מס' 5 לחוק ההתיישנות, המשעה את תקופת ההתיישנות במקרה של התנהגות פסולה מצד הנתבע. עד כה קבע סעיף 7 לחוק ההתיישנות, כי במקרה שעילת התביעה היא תרמית או הונאה, תחל תקופת ההתיישנות במועד שבו נודע לתובע על התרמית/הונאה – מדובר היה בסייג שקשה היה להיכנס לגדריו. התיקון החליף את סעיף 7 הנ"ל ועתה קובע הסעיף, כי:
"מרוץ תקופת ההתיישנות של תביעה יושעה כל עוד נמנע התובע מלהגיש תובענה בשל כך שהנתבע, או מי מטעמו, מטעה ביודעין את התובע, מפעיל נגדו כוח, מאיים עליו או מנצל את מצוקתו; לעניין זה, "הטעיה" – לרבות בדרך של אי-גילוי ביודעין של עובדה מהעובדות המהוות את עילת התובענה".
נזכיר, כי בתחום דיני העבודה קיימות הוראות הקובעות תקופת התיישנות מקוצרת, למשל, בתביעות בענין חוק חופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי הלנה, וכן בעילות לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ועוד. כמו כן, בתחום דיני העבודה יש הלכות פרטניות, שהכירו בחולשתו של העובד אל מול המעסיק, בין היתר, בענין מידת מודעותו של העובד לזכויותיו בכלל ולזכויות פנסיוניות בפרט ובענין חובות הגילוי של מעסיק בתחום יחסי העבודה. מעניין יהיה לעקוב כיצד התיקון ייושם בדיני העבודה.