ייצוג בהליכי ביקורת

הדין מקנה למבקר המדינה סמכות לערוך ביקורת בכל משרד ממשלתי, רשות מקומית, חברה ממשלתית, ארגון עובדים ארצי ועוד. הביקורת היא רחבה ובמסגרתה בודק מבקר המדינה את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל ענין אחר שהוא רואה בו צורך, בין במסגרת דין וחשבון שנתי, בין בעקבות בירור תלונה ובין כתוצאה מדוח מיוחד או מבקשת חוות דעת, שהוזמנה על-ידי הכנסת או על-ידי הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת או הממשלה.

בידי משרד מבקר המדינה סמכות לדרוש ולקבל מידע ומסמכים, לזמן לחקירה ולגבות עדויות. בשנים האחרונות התפתחה מגמה של הטלת אחריות אישית על בעלי תפקידים בגופים המבוקרים.

משרדנו מייצג ונותן יעוץ משפטי למבוקרים. הייעוץ המשפטי עשוי להידרש כבר משלב החקירה ואיסוף המידע על-ידי אנשי מבקר המדינה וכן בגיבוש תגובה לטיוטות דוחות הביקורת, לרבות בשימועים בפני מבקר המדינה. אי מתן ייעוץ משפטי במועד עלול להביא לכך שייקבעו ממצאים שליליים כנגד מבוקר, באופן בלתי הפיך, באשר רק לעיתים נדירות מתערב בית המשפט בדוחות המבקר ובפעולותיו.

תחומי עיסוק נוספים