חריגות שכר

חוק יסודות התקציב מקנה לממונה על השכר במשרד האוצר סמכות להורות לגופים מתוקצבים ונתמכים, כגון רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות ועירוניות, על הפסקת תשלום רכיבי שכר, אשר לטענתו הם חריגים, וכן לדרוש מעובדים של גופים אלו להשיב שכר ששולם באופן חריג. לעיתים נעשה הדבר לאחר שנים רבות, שבהן העובד הסתמך על רמת שכר מסוימת. לגבי רשויות מקומיות – קיימת סמכות גם למשרד הפנים לבדוק שכר וענייני כוח אדם ולעתים חריגות השכר מטופלות באופן משולב, הן על ידי הממונה על השכר והן על ידי משרד הפנים.

בנוסף קבע המחוקק, כי בנסיבות מסוימות, בעלי תפקידים בכירים, האחראים על תשלום חריגות השכר, עוברים עבירת משמעת.

החלטה בעניינים אלה מחייבת את הממונה על השכר לקיים לעובד שימוע, שבמסגרתו רשאי העובד להעלות את מכלול טענותיו ולשכנע את הממונה על השכר להימנע מלהתערב בשכרו או לצמצם את הפגיעה בשכר ואת היקף ההשבה.

למשרדנו ניסיון וידע רב בתחום חריגות השכר והוא מעניק ייעוץ וייצוג משפטיים לעובדים ולמעבידים ציבוריים, בכל שלבי ההליך בפני הממונה על השכר. הטיפול בהליכים אלה דורש בקיאות בהוראות חוק יסודות התקציב ובהלכות שנקבעו בפסקי הדין של בתי הדין לעבודה בתחום, וכן היכרות מעמיקה עם המשפט המינהלי הרחב, אשר עקרונותיו חולשים גם על סמכותו של הממונה על השכר.

תחומי עיסוק נוספים