חופש המידע

חוק חופש המידע מחייב רשויות ציבוריות לנהוג בשקיפות ולחשוף, בפני כל אדם המבקש זאת, מידע ומסמכים, בלי שיהיה על המבקש לנמק את בקשתו, ובכפוף לסייגים מסוימים.

הזכות האמורה מאפשרת ביקורת ציבורית על פעולות הרשות ומשכך – עיתונאים, עמותות וגורמים מעוניינים אחרים מגישים בקשות לקבלת מידע, בין אם הוא נוגע להם אישית ויש בו כדי לסייע להם להוכיח קיומה של זכות, ובין אם יש להם ענין אחר בו, אישי או ציבורי.

לעיתים מסרבות הרשויות לגלות מידע ומנסות להסתמך על סייגים הקבועים בחוק.

משרדנו מטפל בסוגיות שונות של חופש מידע, מייצג בסכסוכים שעניינם החלטת רשויות לפי חוק חופש המידע, מייעץ ונותן חוות דעת משפטיות בנוגע לתחולת הוראות החוק ולפרשנותן.

תחומי עיסוק נוספים